BB Centrum – objekt DELTA, Praha 4 – Michle

Objekt DELTA náleží do komplexu moderních administrativních budov BB Centra v Michli. Zeleň kolem budovy navazuje na předchozí etapy výstavby a tvoří propojení mezi jednotlivými stavbami. U objektu Delta vznikl nový významný veřejný prostor s vodními prvky, kudy prochází návštěvníci komunitního centra a budoucího městského parku. Motiv a vlastní řešení vodního kanálu, který zároveň slouží jako retence pro zachycení srážkové vody je dílem hlavního architekta, ateliéru Aulík Fišer architekti. V rámci sadových úprav se řešily nestandardní technologie zakládání zeleně, výběr vhodných materiálů a detailní osázení areálu. Součástí byl i návrh zelených střech v 9NP a interiérová zeleň na recepcích.


Investor:

BB Centrum Building Delta a.s.

Generální projektant:

Aulík Fišer architekti s.r.o.

Spolupráce:

ITTEC s.r.o. (závlaha)

Dodavatel stavby:

GEMO Olomouc, spol. s r.o.


Rozsah prací:

Návrh sadových úprav v okolí budovy a zeleň na střechách, automatický závlahový systém ve stupni DUR, DSP a DVZ. Zapracování změn stavby do sadových úprav, finální osazovací plány a výkazy výměr (etapizace), autorský dozor při realizaci stavby

Termín zpracování:

2009 – 2015

Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*

Obnova uličních stromořadí Praha 3, ulice Jeseniova

Ulice Jeseniova je páteřní komunikací Prahy 3. V části kolem vozovny Žižkov původně rostly sloupovité topoly, které začaly být díky své velikosti a zdravotnímu stavu pro své okolí nebezpečné. Výměna a dosadby stromů proběhly v několika etapách. V roce 2004 bylo v ulici vysazeno 46 sloupovitých habrů a v roce 2015 dalších 10 habrů. Během výsadeb byly také nově upraveny výsadbové mísy v zeleném pásu a opraveny přilehlé chodníky narušené kořenovými náběhy od topolů. V rámci inženýrské činnosti byly zajištěny zákresy a vyjádření všech správců sítí a zapracování jejich podmínek k realizaci.


Investor:

Městská část Praha 3, OTSMI

Stupeň:

Jednostupňová realizační dokumentace

Termín zpracování:

4/2004 úsek Na Vápence – Strážní

5/2015 úsek Za Žižkovskou vozovnou – Strážní

Rozsah prací:

Návrh obnovy stromů

Oprava chodníků po likvidaci pařezů

Inženýrská činnosti při zajištění vyjádření správců sítí a projednání navržených opatření s DOSS

Realizace výsadeb:

podzim 2015


Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*

Revitalizace lokality „Kopec“ na městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití, Lidická ulice, Ostrov

Lokalita „Kopec“ v Lidické ulici v Ostrově je rozlehlé území o velikosti 9,1 ha, skutečně kopec, který na jedné straně sousedí s centrem města a se sídlištěm, zatímco na druhé straně přechází do zahrádkářské kolonie. Všichni, kdo plochou procházejí, jsou návštěvníci parku a mají různorodé požadavky. Původní porost tvořily neudržované plochy zeleně, kde po rozsáhlých probírkách a pěstebních opatřeních vznikl městský park pro volný čas a sportovně rekreační vyžití. V parku byla vystavěna nová cestní síť s veřejným osvětlením, bylo zde umístěno dětského hřiště a venkovní fitness, v celé lokalitě je rozmístěn nový mobiliář. Hlavní páteřní komunikace ve směru východ – západ je navržena také pro in-line bruslení a pro cyklisty.


Investor:

Město Ostrov

Zhotovitel stavby:

Colas CZ, a.s.

Realizace stavby:

2014 – 2015

Rozsah prací:

Dendrologický průzkum, návrh kácení a pěstebních opatření stávajících dřevin. Návrh nového městského parku pro sportovní a rekreační využití obyvatel města ve studii a dokumentace pro provedení stavby. Změny dokumentace za účelem snížení nákladnosti realizace a provozních nákladů. Vyznačení dřevin v terénu a dohled při jejich kácení.        Autorský dozor při realizaci stavby, příprava etapizace projektu.

Termín zpracování projektu:

2011 – 2015

Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*

Západní město – Administrativní park Vodafone

Západní město je soubor nových administrativních budov a bytových domů, který vznikl na západním okraji Prahy. Administrativní budova Vodafone sousedí z jedné strany s novým parkem a z druhé strany navazuje na okolní infrastrukturu. Realizací sadových úprav okolí budov došlo zároveň k dokončení parku s potokem a k doplnění alejí, které procházejí ulicemi Západního města.


Investor:

Office Center Stodůlky, a.s.

Generální projektant:

AHK architekti

Rozsah prací:

Návrh sadových úprav pro územní rozhodnutí

Dokumentace sadových úprav pro stavební povolení a pro provedení stavby

Termín zpracování:

2011 – 2014

Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*

Západní město – Park

Západní město je soubor nových administrativních budov a bytových domů, který vznikl na západním okraji Prahy. Mezi administrativními budovami Siemens a Vodafone vznikl moderní park. Parkem prochází od severu k jihu potok, který přináší symbolickou proměnlivost vegetace podle nadmořské výšky. Potok putuje od pramene z pásma kosodřeviny přes jehličnatý les, březový háj až k ovocnému sadu a udržovanému trávníku. Návštěvník tak postupně prochází jednotlivými prostory a vnímá jak se park – krajina postupně mění.

Park vznikal po částech, projekční práce i realizace probíhaly ve dvou etapách. První část byla dokončena v roce 2010 současně se stavbou budovy Siemens a druhá část byla realizována po dokončení budovy Vodafone v roce 2014.


Investor:

Office Center Stodůlky, a.s.

Generální projektant:

AHK architekti

Rozsah prací:

Návrh sadových úprav pro územní rozhodnutí

Dokumentace sadových úprav pro stavební povolení a pro provedení stavby

Termín zpracování:

2007 – 2014

Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*

Obnova uličních stromořadí Praha 3, náměstí Barikád – obvodová alej

Během obnovy stromořadí bylo po obvodu náměstí vysazeno 23 mladých stromů. K výsadbě byl navržen břestovec západní, který je v ulicích Prahy méně používaným druhem. Součástí návrhu byla úprava výsadbových mís v chodníku, řešení ochrany kmenů před mechanickým poškozením a technologie ochrany dotčených inženýrských sítí. V rámci inženýrské činnosti byly zajištěny zákresy a vyjádření všech správců sítí a zapracování jejich podmínek k realizaci.


Investor:

Městská část Praha 3, OTSMI

Stupeň:

Jednostupňová realizační dokumentace

Termín zpracování:

9/2013 – 2/2014

Rozsah prací:

Dendrologický průzkum stávajících dřevin.

Návrh obnovy obvodových alejí kolem náměstí Barikád.

Inženýrská činnosti při zajištění vyjádření správců sítí a projednání navržených opatření s DOSS.

Realizace stavby:

podzim 2014


Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*

Revitalizace území po bývalé čistírně odpadních vod, k.ú. Radotín

Volnočasový areál v Praze 16 – Radotín byl postaven na břehu řeky Berounky na místě bývalé čistírny odpadních vod. Předmětem sadových úprav bylo začlenit plochy přírodního koupaliště a jeho zázemí do okolní krajiny. Základem jsou rovinné travnaté plochy a rozvolněné skupiny stromů, pod jejichž korunami jsou umístěné herní prvky, pétanque a stolní tenis. Zeleň je dále součástí objektu zázemí, kde doplňuje rampy pro bezbariérový přístup přes protipovodňovou stěnu.


Investor:

Magistrát hl. m. Prahy

Generální projektant:

Plán Plus, s.r.o.

Zhotovitel stavby:

Ekis, spol.s.r.o.

Realizace stavby:

6/2013 – 6/2014

Rozsah prací:

Dendrologický průzkum a návrh sadových úprav pro územní rozhodnutí.

Dokumentace sadových úprav pro stavební povolení.

Dokumentace sadových úprav pro provedení stavby.

Termín zpracování:

2010 – 2013


Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*

Západní město – náměstí Junkových

Západní město je soubor nových administrativních budov a bytových domů, který vznikl na západním okraji Prahy. V místech napojení areálu na dopravní infrastrukturu vznikla veřejná prostranství, jejichž nedílnou součástí je zeleň. Náměstí Junkových je centrální prostor u vstupu do stanice metra Stodůlky. Ve svažitém terénu jsou zpevněné plochy řešeny jako široká schodiště doplněná sedacími zídkami. Hlavní kostru zeleně tvoří platany a celoročně proměnlivé okrasné záhony.


Investor:

N. J. B. real, a.s.

Generální projektant:

AHK architekti

Rozsah prací:

Návrh sadových úprav pro územní rozhodnutí. Dokumentace sadových úprav pro stavební povolení a pro provedení stavby.

Termín zpracování:

2007 – 2010


Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*

Rekonstrukce náměstí 5. května v Čelákovicích

Cílem rekonstrukce náměstí bylo vytvořit v centru města volný přehledný prostor, důstojné náměstí jako příjemné místo pro setkávání občanů a pořádání kulturních a společenských akcí. Silnice, která původně rozdělovala náměstí na dvě poloviny, byla přesunuta do jeho jižní poloviny. Došlo tím k jasnému oddělení komunikace a místa pro pohyb pěších. Centrální část tvoří dlážděný prostor a tři vodní prvky v podélné ose (kamenná kašna, vodní kanál a vodotrysk). Základní kompoziční osnovu zeleně tvoří platanová alej, která lemuje vnitřní okraj severní a jižní poloviny parku. Zpevněné plochy doplňuje originální mobiliář a kvetoucí záhony.


Investor:

Město Čelákovice

Generální projektant:

Ing. arch. M. Tichý & Ing. arch. K. Kolářová

Stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

Termín zpracování:

6/2009

Rozsah prací:

Dendrologický průzkum a návrh kácení dřevin, návrh sadových úprav

Termín realizace:

6/2011 – 7/2012

Zhotovitel:

Metrostav, a.s.


Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*

Zahrada Šestajovice

Zahrada na okraji Klánovického lesa se společně s výstavbou nového domu začala postupně přeměňovat ze zpustlé divočiny na příjemné místo k odpočinku. Po vyčištění pozemku a pokácení zbytků ovocných stromů se majitelé rozhodli část zahrady navazující na terasu domu užívat k přírodnímu koupání.


Projekt zahrady:

2007

Realizace zahrady:

2008

Zhotovitel:

JENA


Potřebujete zpracovat podobný projekt?

Odešlete nám zprávu, ozveme se Vám zpět!

Váš email*

Vaše zpráva*