Logo

ČINNOSTI

Biokoridory

V minulosti byl narušen přirozený vývoj krajiny intenzifikací zemědělství. V současnosti je kladen důraz na obnovu přirozené ekologické stability území. Toho lze dosáhnout vytyčením a ozeleněním tzv. biocenter a biokoridorů. Biocentra jsou místa, na kterých se vyskytují druhy rostlin a živočichů přirozeného genofondu krajiny. Aby tyto lokality nezůstaly ojedinělými ostrovy v krajině, dochází k zřizování tzv. biokoridorů, které slouží jako dálkové migrační trasy organismů. Biokoridory mohou již spontánně existovat nebo mohou být nově naplánovány a osazovány.

 

1. krok - podklady pro zřízení biokoridoru - územní plán

Biokoridor - výkres  Legenda

2. krok - výběr vhodného rostlinného materiálu

- použití domácích druhů rostlin , popř. rostlin pro danou lokalitu adaptovaných.

Schéma výsadeb
Seznam rostlin

3. krok - Výsadby v krajině

Biokoridor před výsadbou

 

Biokoridor před výsadbou
Biokoridor po výsadbě

 

Biokoridor po výsadbě